Beleidsplan 2024 - 2025

Status: vastgesteld op de bestuursvergadering van de Stichting 4 en 5 mei Lichtenvoorde, d.d. 18 april 2024

Inleiding
De Stichting 4 en 5 mei Lichtenvoorde heeft als doel het organiseren van een Dodenherdenking op 4 mei in Lichtenvoorde in het kader van de Nationale Dodenherdenkingen en het stimuleren en doen organiseren van een passende viering van 5 mei als Nationale Feestdag en het coördineren van door anderen op die dag georganiseerde activiteiten.

De organisatie van haar activiteiten verzorgt de stichting deels door inzet van eigen menskracht (de bestuursleden), maar vooral ook in samenwerking met een breed scala aan betrokken personen, verenigingen en maatschappelijke instellingen binnen de Lichtenvoordse gemeenschap en de gemeente Oost Gelre. Bovendien wordt nauw samengewerkt met het gemeentebestuur van Oost Gelre.

Termijn
Dit beleidsplan betreft de periode 2024-2025 en wordt daarna jaarlijks geactualiseerd.

Missie en visie
De Stichting 4 en 5 mei Lichtenvoorde werd opgericht op 13 november 2019 onder de naam Stichting 4 en 5 mei Lichtenvoorde.  Aanleiding was dat de stichting in oprichting, voornemens was om op 5 mei 2020, ter gelegenheid van de viering van 75 jaar vrijheid in Nederland, een aantal grote evenementen in en voor Lichtenvoorde en de gemeenschap van Oost Gelre te organiseren. Tot die tijd was er in Lichtenvoorde alleen de jaarlijkse herdenkingen op 4 mei. Om de organisatie en de verantwoordelijkheden goed te borgen bij de (grote) festiviteiten op 5 mei 2020,  is besloten om een stichting op te richten.

De stichting wil zich, naast de herdenkingen en de viering van Bevrijdingsdag, ook inzetten voor het in een breder kader plaatsen van 4 en 5 mei. Kernbegrip daarin is de leus: Vrijheid is niet vanzelfsprekend, Vrijheid vier je samen en Geef Vrijheid door! Daarmee wil de stichting onderstrepen dat waakzaamheid nodig blijft om de vrijheden zoals Nederland die sinds 5 mei 1945 (weer) kent, te handhaven. Ook wil de stichting laten zien dat die vrijheden na 1945 op tal van plaatsen in de wereld ter discussie staan of hebben gestaan.  Om de bewustwording daarvan te versterken wordt in de aanloop naar 4 en 5 mei veel aandacht besteed aan educatieve projecten, onder meer met en voor scholen en mogelijk met exposities, theater- en filmvoorstellingen en lezingen rond thema’s die betrekking hebben op oorlog, verzet en vrijheid. Hiermee wil de stichting nadrukkelijk jongeren bereiken, maar ook de rest van de Lichtenvoorde bevolking. 

Om dit alles te realiseren wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met primair onderwijs en het voortgezet onderwijs (Marianum). Maar ook wordt getracht om/zal getracht worden om in contact te komen met sociaal-culturele verenigingen en instellingen zoals koren, muziekverenigingen, theatergroepen, kunstgroepen, scouting, musea, filmhuis, bibliotheek, oudheidkundige verenigingen. Maar ook met ondernemers en de lokale pers.

Die samenwerking heeft een tweeledig doel. Allereerst wil de stichting activiteiten organiseren die kunnen rekenen op een breed draagvlak in de samenleving. Daarnaast is het stichtingsbestuur niet in staat om alle beoogde activiteiten zonder hulp van derden te realiseren.

Doelstellingen
De doelstellingen van de stichting kunnen als volgt worden samengevat:

  1. Het organiseren van een herdenking op 4 mei in de St. Bonifatiuskerk in Lichtenvoorde (of een andere geschikte locatie), aansluitend bij het gemeentelijk monument aan de Dijkstraat en de algemene begraafplaats in Lichtenvoorde ter nagedachtenis aan de 23 geallieerden die daar begraven liggen;
  2. Het organiseren en coördineren van festiviteiten op 5 mei. Het streven is om elk jaar op feestelijke wijze aandacht te besteden aan de Bevrijdingsdag. Extra activiteiten zijn er in de lustrumjaren (2025 etc.)
  3. Het organiseren van een zo breed mogelijk samengesteld educatief programma (voorstellingen, lezingen, exposities) in de aanloop naar 4 en 5 mei.


Strategie
De realisatie van de doelstelling 1 is gebaseerd op de met het oog op deze herdenkingen door de stichting ontwikkelde draaiboeken.  Hierin staan de stappen die moeten worden gezet in de voorbereiding van de plechtigheden. 

Voor de realisatie van de doelstellingen 2 en 3 wordt door het bestuur van de stichting in een vroeg stadium (mei of juni van het jaar vóór de activiteiten) contact gelegd onderwijs en diverse andere beoogde partners.  In het najaar wordt een voorlopig programma gemaakt, dat met de verschillende deelnemers wordt besproken. In de daaropvolgende maanden wordt dit programma steeds gedetailleerder, tot het in het voorjaar van het betreffende herdenkings- en vieringsjaar kan worden vastgesteld.

Werkdoelen
Naast de organisatie van de jaarlijkse herdenking op 4 mei, streeft de stichting er naar om ook jaarlijks op 5 mei het ontvangst van het bevrijdingsvuur en de vrijheidsmaaltijd te organiseren.  Door meer dan 50 hardlopers uit geheel Oost Gelre wordt in de nacht van 4 op 5 mei het bevrijdingsvuur uit Wageningen opgehaald met fakkels en al hardlopend naar Oost Gelre gebracht. Om ca. 09.30 h. zullen de hardlopers onder publieke belangstelling aankomen in Lichtenvoorde (gemeentehuis/markt). Aansluitend kan er deelgenomen worden aan de (gratis) vrijheidsmaaltijd, waarbij aan de hand van stellingen over ‘vrijheid’ met elkaar het gesprek aangegaan kan worden.

Ook willen we jaarlijks op 5 mei een bevrijdingsfietsroute organiseren, langs plekken in onze gemeente die tijdens de Tweede Wereld oorlog belangrijk geweest zijn.

5 mei 2024 valt op een zondag. Op deze dag wordt nadat het bevrijdingsvuur is ontvangen en de vrijheidsmaaltijd is genuttigd, de Lichten-voor-de-vrijheid-tour in en rond het centrum georganiseerd. Een wandelroute door het centrum waarbij op verschillende plekken kleine intieme (kunst)activiteiten te zien zijn, als lichtpunten over het thema vrijheid. We verwachten vl

Eind maart 2025 is het 80 jaar geleden dat de Oost Gelre werd bevrijd. Op zaterdag 22 maart 2025 zal de conferentie van het nationaal Comité 4 en 5 mei plaatsvinden bij Erve Kots in Lievelde. Hiervoor heeft de stichting en de gemeente Oost Gelre in vanaf maart 2023 een intensief lobbytraject opgestart, en dus met succes!

Vanaf de zomer van 2024 zal de stichting, de gemeente Oost Gelre en het nationaal Comité gaan werken aan het programma voor deze conferentie.

Organisatie
Naam: Stichting 4 en 5 mei Lichtenvoorde
Postadres:  Léharstraat 2, 7132 AS  Lichtenvoorde
Mailadres: Stichting4en5meilichtenvoorde@gmail.com
Website: www.stichting4en5meilichtenvoorde.nl
KvK-nummer: 76387828
RSIN nummer:  860608359
Bankrekeningnummer: NL91 RBRB 0783 1338 12

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende (onbezoldigde) leden (minimaal drie). Momenteel zijn dit:
Leemreize, voorzitter
Th. Leemreize, secretaris
Kampshof, penningmeester
Th. Engelbarts, algemeen bestuurslid
Bonsen, algemeen bestuurslid
ter Haar, algemeen bestuurslid
Vallenduuk, algemeen bestuurslid
Wolterink, algemeen bestuurslid

Financiën

De stichting is voor haar inkomsten afhankelijk van subsidies en schenkingen. Een vaste subsidie wordt jaarlijks beschikbaar gesteld door de gemeente Oost Gelre. Daarnaast wordt getracht een beroep te doen op verschillende fondsen die Lichtenvoorde/Oost Gelre tot hun werkgebied hebben. Een deel van de inkomsten kan afkomstig zijn uit schenkingen van particulieren. Daarnaast kunnen ook ondernemers, en ondernemersverenigingen in geld en/of goederen bijdragen aan het programma of onderdelen daarvan.

Aldus vastgesteld:

d.d. 18 april 2024